Traçabilitat GPS DARP Dejeccions Ramaderes

Una solució integral, homologada pel DARP de la Generalitat de Catalunya, per donar resposta a la normativa sobre Traçabilitat GPS del transport i l’aplicació de les Dejeccions Ramaderes a llarga distancia.

es

TRAÇABILITAT GPS DARP DE LES DEJECCIONS RAMADERES

Sistema de Traçabilitat GPS DARP, senzill i intuïtiu, a l’abast de tots els usuaris

Integrada amb els serveis web de la plataforma de recepció de dades en temps real del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Normativa de referència:

D’acord a la normativa citada, el transport i l’aplicació de dejeccions ramaderes (fems, purins, gallinassa, …) a llarga distància, s’ha de comunicar en temps real mitjançant la plataforma dissenyada pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a aquests efectes.

Els vehicles hauran d’anar equipats amb un dispositiu GPS fixe i una aplicació homologada pel DARP, que permeti la comunicació de les coordenades GPS del lloc de càrrega i la seva aplicació, així com altres dades addicionals com són: la data i hora de l’operació, el volum aplicat i les seves característiques en NPK.

El titular de l’explotació ramadera haurà de sol·licitar al DARP donar-se d’alta en la plataforma, qui li assignarà un “Codi GPS”, d’acord a les instruccions de la pàgina que trobaràs en aquest enllaç. Aquest codi serà vàlid per a tots els transports/aplicacions del mateix titular i caldrà indicar-ho en el moment de fer la càrrega de les dejeccions i l’aplicació en destí.

aGROSlab TDG (Trazabilidad GPS de las Deyecciones Ganadera) ha estat dissenyada específicament per a donar resposta a la normativa del DARP, buscant la màxima senzillesa en el seu ús per part de ramaders i transportistes.

Integra tots els elements requerits: un dispositiu fixe que integra GPS i el mòdul de comunicacions, una app per a que l’usuari pugui registrar i enviar la informació, i una plataforma web que permeti la gestió del sistema i la conservació de les evidències de transmissió de dades i respostes del DARP.

 

GPS Fixe

 Dispositiu GPS fixat al vehicle de transport i d’aplicació.

App Mòbil

App senzilla i intuïtiva per a facilitar el registre de la càrrega i la seva aplicació

Plataforma

Plataforma web amb informació històrica de les comunicacions al DARP

Comunicació

Transferència de les dades de càrrega i aplicació a la plataforma del DARP

Dispositiu Fixe GPS i Comunicacions

Dispositiu homologat, fixat al vehicle de transport i d’aplicació de fertilitzant per la nostra xarxa d’instal·ladors autoritzats. Resta associat a una matrícula de vehicle i número de ROMA.

Permet determinar el posicionament GPS del vehicle en el moment de la càrrega i en el moment de l’aplicació de les dejeccions ramaderes a destí.

App de registre de la càrrega i la seva aplicació.

L’app mòbil funciona de forma conjunta amb el dispositiu electrònic associat, i només es operativa a la zona d’abast de la xarxa WIFI que aquesta genera. Rep la identificació del vehicle, les coordenades del seu posicionament i la data i hora (en hora i minuts) en temps real.

A més a més, incorpora una interfície d’usuari senzilla que permet registrar la informació en el moment de la càrrega, i a destí, en cas de tractar-se d’un recinte agrícola (comportament per defecte), registra el codi SIGPAC corresponent.

Su título va aquí
Registre de la Informació corresponent al Punt d’Origen
▪  Identificació de l’Aplicador (per defecte titular del vehicle).
▪  Coordenades del Punt d’Origen.
▪  Tipus d’Origen.
▪  Identificació de l’Origen.
▪  Data i Hora de la Càrrega.
▪  Codi del Producte Transportat (per defecte “ 1.- Purí”).
▪  Característiques del Producte Transportat.
▪ Concentració de Nitrogen (kg N/m3)
▪ Concentració de Fòsfor (Kg P2O5/m3)
▪ Volum Transportat (m3) o Pes Transportat (t)

 

Registre de la Informació corresponent al Punt de Destí
▪ Coordenades del Punt de Destí
▪ Data i Hora de l’Aplicació o Descàrrega.
▪ Tipus de Destí.
▪ Codi d’Identificació del Destí.
Codi SIGPAC del recinte en cas d’aplicació agrícola.

Plataforma de Gestió en Núvol

La plataforma aGROSlab TDG rebrà i enviarà, de forma neutra, les dades rebudes des del dispositiu associat al vehicle de transport als servidors del DARP.

La funció de la plataforma es assegurar la comunicació, així com registrar l’historial dels enviaments realitzats i les respostes rebudes des del servidor DARP.

També permetrà la gestió d’incidències, l’esborrat de registres i les seves actualitzacions d’acord a les restriccions establertes en la plataforma del DARP.

 

Pin It on Pinterest